Zapraszamy do udziału w konkursie plastycznym dla dzieci „Upominek dla Taty”. Regulamin poniżej:

 

Konkurs plastyczny – „Upominek dla Taty”

Biblioteka i Kultura w Zawadzkiem ogłasza konkurs plastyczny „Upominek dla Taty”

REGULAMIN
konkursu plastycznego „Upominek dla Taty”

I

Organizatorem konkursu jest Biblioteka i Kultura w Zawadzkiem.


1. Konkurs jest adresowany do uczniów klas I –
III oraz podopiecznych przedszkoli
znajdujących się na terenie gminy Zawadzkie. Udział ucznia czy podopiecznego przedszkola jest dobrowolny.


II


1. Prace muszą zostać wykonane własnoręcznie, przy wykonaniu prac można wykorzystać film umieszczony na facebooku Biblioteki i Kultury w Zawadzkiem. Własnoręcznie wykonanej pracy należy zrobić zdjęcie i przesłać w formacie jpg. na adres email: kultura.bikzawadzkie@gmail.com
2. Prace mogą być wykonywane w ramach lekcji plastyki i techniki, na kółkach plastycznych
oraz indywidualnie przez uczestników.
3. Jeden uczestnik może zgłosić do konkursu tylko jedną pracę.
4. Zdjęcia muszą być opisane w następujący sposób:
a) imię i nazwisko autora (dziecka), klasę lub wiek (w przypadku podopiecznych przedszkoli)
oraz nazwę szkoły lub nazwę przedszkola.
b) w wiadomości konieczne jest zamieszczenie następującej informacji:
„Zapoznałem/am się z regulaminem konkursu i wyrażam zgodę na przetwarzanie danych
osobowych mojego dziecka” wraz z podpisem rodzica/opiekuna.

III

1. Rodzic/przedstawiciel ustawowy uczestnika konkursu,
jest zobowiązany przesłać prace konkursowe w formie zdjęcoa na adres e-mail:
kultura.bikzawadzkie@gmail.com do dnia 21 czerwca 2022 r. (wtorek), do godziny 15:00. Prace przesłane po tym terminie, nie będą oceniane.
2. Prace oceni komisja konkursowa składająca się z pracowników Biblioteki i Kultury
w Zawadzkiem oraz instruktora koła plastycznego.
3. Kryteria oceny: walory artystyczne, oryginalność i pomysłowość.
4. Komisja wyłania 3 (trzy) najlepsze prace w dwóch kategoriach wiekowych (przedszkolaki
oraz uczniowie klas I – VI).
5. Autorzy najlepszych prac otrzymają nagrody rzeczowe.
6. Nagrodzone prace zostaną zamieszczone na stronie BIK 7. Wyniki Konkursu zostaną ogłoszone do dnia 23 czerwca 2022 r. na stronie Biblioteki
i Kultury w Zawadzkiem.
8. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do publikacji wszystkich prac na stronach
internetowych Biblioteki i Kultury w Zawadzkiem.
9. Przystąpienie do Konkursu, tj. doręczenie zdjęcia pracy, jest równoznaczne z akceptacją treści niniejszego regulaminu przez rodziców/przedstawicieli ustawowych dziecka biorącego udział w konkursie.
10. Zgłaszając pracę do konkursu, rodzic/przedstawiciel ustawowy uczestnika oświadcza, że:
a) stanowi ona wyłączną własność,
b) stanowi przedmiot samodzielnej działalności twórczej o indywidualnym charakterze,
przysługuje mu do niej pełnia autorskich praw majątkowych i osobistych,
c) praca nie narusza jakichkolwiek praw osób trzecich,
d) osobom trzecim nie przysługują do pracy jakiekolwiek prawa.

IV


1. Rodzic/przedstawiciel ustawowy uczestnika konkursu oświadcza, że zwolni organizatorów
z wszelkiej odpowiedzialności z tytułu roszczeń osób trzecich zgłoszonych do pracy konkursowej lub jej fragmentu.
2. Zgłaszając pracę konkursową, rodzic/przedstawiciel ustawowy uczestnika konkursu udziela
organizatorom nieodpłatnej, niewyłącznej, nieograniczonej czasowo i terytorialnie licencji na
rozpowszechnianie pracy konkursowej w Internecie, a w szczególności na stronach internetowych Biblioteki i Kultury w Zawadzkiem.
3. Organizatorzy, w zamian za prawo uczestnictwa w konkursie, nabywają w związku ze
zgłoszonymi pracami prawo do nieodpłatnego korzystania z prac na zasadzie licencji niewyłącznej, w celu przeprowadzenia Konkursu.
4. Organizatorzy, działając na podstawie art. 921 § 3 Kodeksu cywilnego, zastrzegają, że
z chwilą wydania nagród, nabywają nieodpłatnie autorskie prawa majątkowe i prawa zależne do nagrodzonych prac konkursowych, bez jakichkolwiek ograniczeń terytorialnych na następujących polach eksploatacji:
a) W zakresie utrwalania i zwielokrotniania utworu oraz jego opracowań – wytwarzanie
dowolną techniką, w tym techniką drukarską, reprograficzną, zapisu magnetycznego oraz techniką cyfrową,
b) W zakresie obrotu oryginałami utworu oraz jego opracowaniami albo egzemplarzami, na
których utwór utrwalono – wprowadzania do obrotu, użyczania lub najmu oryginału albo
egzemplarzy,
c) W zakresie rozpowszechniania utworu oraz jego opracowań w sposób inny niż opisany
w pkt a) lub b) powyżej – publiczne wykonanie, wystawienie, wyświetlenie, odtworzenie, publiczne udostępnienie utworu w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i czasie przez siebie wybranym, nadawanie za pośrednictwem stacji telewizyjnych naziemnych, w tym za pośrednictwem satelity, multiplexu, reemitowanie, rozpowszechnianie w prasie, w sieci Internet, na plakatach, w tym plakatach wielkoformatowych oraz we wszelkich innych formach komunikacji, promocji, reklamy, oznaczania i produkcji towarów,
d) W zakresie rejestracji w Urzędzie Patentowym w charakterze znaku towarowego, używanie w obrocie gospodarczym lub niegospodarczym w charakterze oznaczenia przedsiębiorstwa, znaku towarowego lub innego charakterystycznego symbolu przedsiębiorstwa, jego części, albo towaru lub usługi,
e) Wykorzystanie we wszelkich formach komunikacji, promocji lub reklamy, w szczególności
w charakterze materiału reklamowego lub promocyjnego, w charakterze elementu materiałów
reklamowych lub promocyjnych takich jak ogłoszenia prasowe, reklamy zewnętrzne, filmy
reklamowe, reklamy radiowe, materiały POS, rozpowszechnianie w sieci Internet.

V


1. Organizatorzy uprawnieni są do wykonywania praw zależnych do pracy konkursowej osób
nagrodzonych na polach eksploatacji wskazanych w punkcie powyżej, tj. do dokonywania
wszelkich zmian i modyfikacji w pracy w całości lub części oraz dokonywania jej opracowań
w całości lub części, w tym dokonywania przeróbek, jakichkolwiek zmian i adaptacji całości lub poszczególnych części pracy, oraz zezwalania na dokonywanie takich modyfikacji, zmian
i opracowań, również przez podmioty trzecie, a także korzystania z takich zmian, modyfikacji
i opracowań, również przez podmioty trzecie.
2. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem zastosowanie mają odpowiednie,
w tym Kodeksu cywilnego.
3. Zgodnie z art. 13 RODO (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) z dnia 27 kwietnia
2016 r. (Dz. Urz. UE. L Nr 119, str. 1) informujemy, że:
a) administratorem Państwa danych osobowych (uczestników konkursu i ich opiekunów –
rodziców/przedstawicieli ustawowych) jest Biblioteka i Kultura w Zawadzkiem (BiK), ul. Dębowa
13A, 47-120 Zawadzkie, adres e-mail: dyrektor@biblioteka.zawadzkie.pl,
b) administrator co do zasady nie udostępnia danych osobowych innym odbiorcom, poza
ustawowo uprawnionym lub właściwym do rozpatrzenia wnoszonych spraw, ale wyjątkowo
odbiorcami Państwa danych osobowych mogą być podmioty zewnętrzne przetwarzające dane
w imieniu Administratora m.in. na podstawie stosownych umów powierzenia, odbiorcą danych będzie Biblioteka i Kultura w Zawadzkiem, jako organizator Konkursu oraz placówki oświatowe, zbierające zgłoszenia do konkursu na czas jego przeprowadzania.
c) Państwa dane osobowe przetwarzane będą w zakresie niezbędnym do przeprowadzenia
konkursu i wyłonienia najlepszych prac, w niektórych przypadkach na podstawie zgody na
podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO. Może się zdarzyć w szczególnych sytuacjach, ze dane osobowe będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO, tzn. gdy przetwarzanie będzie niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora,
d) Państwa dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji
międzynarodowej,
e) Państwa dane osobowe przechowywane będą przez okres wynikający z przedawnienia
roszczeń, prowadzenia księgowości czy innych uprawnień w tym zakresie (w tym przez okres
ustalony na podstawie przepisów archiwalnych),
f) posiadają Państwo:
1) prawo dostępu do danych osobowych,
2) prawo do sprostowania danych osobowych,
3) prawo do usunięcia danych osobowych,
4) prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych,
5) prawo do wniesienia sprzeciwu co do przetwarzania danych osobowych,
6) prawo do przenoszenia danych,
7) prawo do odwołania zgody na przetwarzanie danych osobowych, jeżeli takowa zgoda
została wyrażona.
a) Powyższe uprawnienia nie są jednak bezwzględnie obowiązujące i nie będą przysługiwać
w stosunku do wszystkich czynności przetwarzania Państwa danych osobowych.
b) mają Państwo prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego: Prezesa Urzędu Ochrony
Danych Osobowych,
c) podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak ich niepodanie będzie skutkować
niemożliwością udziału w konkursie