Zał. nr 12

do Polityki Bezpieczeństwa

REGULAMIN FUNKCJONOWANIA MONITORINGU WIZYJNEGO W BIBLIOTECE I KULTURZE W ZAWADZKIEM (KINOTEATR)

1. Administratorem danych osobowych przetwarzanych w systemie monitoringu jest Biblioteka i Kultura w Zawadzkiem z siedzibą przy ul. Dębowej 13A, 47-120 Zawadzkie, tel. 77 4623 171.

2. Regulamin określa zasady funkcjonowania systemu monitoringu wizyjnego w Bibliotece i Kulturze w Zawadzkiem (Kinoteatr), miejsca instalacji kamer na terenie budynku, rejestracji i zapisu informacji oraz sposób ich zabezpieczenia, a także możliwości udostępniania zgromadzonych danych o zdarzeniach. 

3. Budynek Kinoteatru jest objęty monitoringiem wizyjnym. Rozmieszczenie kamer wewnątrz budynku: 1 kamera na korytarzu przy wejściu głównym do budynku,  2 kamery na holu  I piętra budynku, 1 kamera na Sali kinowej. 

4. Celem monitoringu jest zapewnienie bezpieczeństwa i porządku publicznego oraz ochrona osób i mienia w budynku administrowanym przez Bibliotekę i Kulturę w Zawadzkiem.

5. Monitoring funkcjonuje całodobowo. Dane zapisane za jego pomocą przechowywane są przez okres 7 dni od zapisu, następnie dane ulegają usunięciu poprzez nadpisanie danych na urządzeniu rejestrującym obraz. 

6. Rejestracji i zapisaniu na nośniku fizycznym podlega tylko obraz z kamer systemu monitoringu. Nie rejestruje się dźwięku. Elementy monitoringu wizyjnego w miarę konieczności i możliwości finansowych są udoskonalane, wymieniane, rozszerzane.

7. System monitoringu wizyjnego w Kinoteatrze w Zawadzkiem składa się z:

a. kamer rejestrujących zdarzenia wewnątrz budynku Kinoteatru;

b. urządzenia rejestrującego i zapisującego obraz na nośniku fizycznym;

c. monitora pozwalającego na podgląd rejestrowanych zdarzeń.

8. Dostęp do systemu rejestracji, znajdującego się Kinoteatrze, jak również do obrazu i zapisu monitoringu posiadają wyłącznie upoważnione osoby, zobowiązane do przestrzegania przepisów prawa w zakresie ochrony danych osobowych. Upoważnienia do przetwarzania danych osobowych w ramach monitoringu wizyjnego nadawane są zgodnie z zakresem czynności służbowych na wniosek Administratora Danych Osobowych. 

9. Budynek Kinoteatru w Zawadzkiem jest oznakowany stosownymi piktogramami – tabliczkami informującymi o monitoringu. Na terenie budynku jest dostępny  regulaminem monitoringu.

10. Rejestrator oraz monitor monitoringu jest zabezpieczony przez umieszczenie go w zamykanym na klucz pomieszczeniu, uniemożliwiającym wgląd w nagrania jak i bezpośrednio rejestrowany obraz osobom nieupoważnionym. Dostęp do rejestratora pomieszczenia oraz do zabezpieczonego hasłem rejestratora nagrań posiada pracownik wyznaczony przez Administratora Danych Osobowych. 

11. Przed przystąpieniem do pracy z systemem monitoringu wizyjnego, użytkownik systemu zobowiązany jest dokonać sprawdzenia stanu urządzeń monitoringu oraz oględzin swojego stanowiska pracy, ze zwróceniem szczególnej uwagi na to, czy nie zaszły okoliczności wskazujące na naruszenie ochrony danych osobowych. W przypadku stwierdzenia bądź podejrzenia, iż miało miejsce naruszenie ochrony danych osobowych, użytkownik systemu zobowiązany jest powiadomić o tym fakcie Administratora Danych Osobowych albo Inspektora Danych Osobowych

12. W przypadku przekazywania urządzeń lub nośników zawierających dane osobowe, poza obszar przetwarzania danych osobowych, zabezpiecza się je w sposób zapewniający poufność, integralność i rozliczalność tych danych. Umożliwia się przekazywanie, wgląd do zbiorów danych osobowych upoważnionym do tego podmiotom, zgodnie z procedurą udostępniania danych. Dane przekazywane są na nośnikach zewnętrznych w postaci płyty CD, pendrive, e – mail. Przekazywanie danych odbywa się tylko i wyłącznie poprzez osoby do tego uprawnione. Wgląd do danych zawartych w nagraniach z monitoringu osobom, których te nagrania dotyczą możliwy jest po wcześniejszym ustaleniu terminu, zgodnie z procedurą udostępniania danych.

13. Odmowa udostępniania danych następuje w następujących wypadkach:

a. Jeśli w ten sposób mogłyby zostać udostępnione informacje publiczne na temat osób trzecich, zarejestrowanych na nagraniu. Spowodowane jest to brakiem możliwości dotarcia do tych osób i uzyskania od nich zgody na udostępnienie informacji publicznej na ich temat.

b. Jeśli udostępnienie danych jest niemożliwe z powodu skasowania nagrania z monitoringu po upływie okresu określonego w niniejszym regulaminie.

14. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem decyzję podejmuje dyrektor Biblioteki i Kultury w Zawadzkiem.