Monitoring

REGULAMIN MONITORINGU WIZYJNEGO

Budynku Kinoteatru znajdującego się w Zawadzkiem, Plac Hutnika 1.

§1

 1. Regulamin określa zasady funkcjonowania systemu monitoringu wizyjnego w budynku Kinoteatru, znajdującym się przy Placu Hutnika 1, w tym miejsca instalacji kamer systemu na terenie budynku, reguły rejestracji i zapisu informacji oraz sposób ich zabezpieczenia, a także możliwości udostępniania zgromadzonych danych o zdarzeniach.
 2. Administratorem systemu monitoringu oraz administratorem danych osobowych jest Biblioteka i Kultura w Zawadzkiem z siedzibą w Zawadzkiem, ul. Dębowa 13A.
 3. Przetwarzanie danych podlega przepisom RODO (Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE. L Nr 119, str. 1) oraz przepisom krajowym dotyczącym ochrony danych osobowych.

§2

 1. Celem monitoringu jest (mając na uwadze art. 9a ustawy o samorządzie gminnym z dnia 8 marca 1990 r., Dz. U. Nr 16, poz. 95, z późn. zm. oraz 6 ust. 1 lit c i e RODO oraz 222 Kodeksu pracy):
 2. zapewnienie oraz zwiększenie bezpieczeństwa użytkowników (ze szczególnym uwzględnieniem pracowników i klientów oraz innych osób przebywających na terenie objętym monitoringiem),
 3. ograniczenie zachowań nagannych, wybryków chuligańskich, oraz innych zachowań niepożądanych zagrażających zdrowiu i bezpieczeństwu użytkowników,
 4. wyjaśnianie sytuacji konfliktowych,
 5. ustalanie sprawców czynów nagannych (zniszczenia mienia, kradzieże, itp.),
 6. ograniczanie dostępu osób nieuprawnionych i niepożądanych,
 7. wyeliminowanie aktów wandalizmu,
 8. sprawowanie nadzoru oraz kontroli przez administratora danych.
 9. Posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania.
 10. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego: Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

§3

 1. Monitoring funkcjonuje całodobowo.
 2. Rejestracji i zapisywaniu nanośniku fizycznym podlega tylko obraz (wizja) z kamer systemu monitoringu. Nie jest rejestrowany dźwięk (fonia).
 3. Obszar objęty zasięgiem kamer monitoringu został oznakowany w widoczny sposób poprzez umieszczenie stosownych tabliczek lub naklejek informacyjnych.

§4

System monitoringu wizyjnego składa się z:

 1. 4 kamer rozmieszczonych: 1 kamera na korytarzu przy wejściu głównym do budynku, 2 kamery na holu  I piętra budynku, 1 kamera na Sali kinowej, rejestrujących obraz w kolorze i rozdzielczości umożliwiającej identyfikację osób,
 2. urządzenia i oprogramowania rejestrującego i zapisującego obraz na nośniku fizycznym oraz pozwalającego na jego odczyt (tzw. rejestrator).

§5

Odpowiedzialnym za obsługę oraz prawidłowe funkcjonowanie systemu monitoringu jest Dariusz Ksciuk, tel. 77 4031403.

§6

 1. Zapis obrazu może być udostępniony za zgodą administratora:
 2. pracownikom administratora w ramach czynności wykonywanych w trakcie prowadzenia postępowanie wewnętrznego mającego na celu wyjaśnienie okoliczności, np. zdarzeń związanych z zachowaniem nagannym, wybrykami chuligańskimi sytuacji konfliktowych lub związanych z ustalaniem sprawców czynów nagannych (zniszczenia mienia, kradzieże itp.) w placówce,
 3. właściwym organom (m.in. Policji, Prokuraturze, Sądom) w zakresie realizowania przez nie ustawowych zadań.
 4. Nagrania są udostępniane na nośniku elektronicznym i przekazywane za pokwitowaniem.
 5. Okres przechowywania nagrań wynosi 7 dni. Po tym okresie nagrania są kasowane automatycznie poprzez nadpisanie kolejnych nagrań.
 6. Osoby, które mają wgląd w obraz zarejestrowany przez monitoring wizyjny mają świadomość odpowiedzialności za ochronę danych osobowych oraz posiadają stosowne upoważnienie wydane przez administratora danych osobowych.