Klauzula informacyjna

KLAUZULA INFORMACYJNA

Zgodnie z art. 13 RODO (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE. L Nr 119, str. 1) informujemy, że:

 • Administratorem Państwa danych osobowych jest Biblioteka i Kultura w Zawadzkiem, zwana dalej także jako BiK, ul. Dębowa 13a, 47-120 Zawadzkie, NIP: 7561727565, reprezentowana przez Dyrektora Joannę Spałek, adres e-mail: dyrektor@biblioteka.zawadzkie.pl,
 • Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych, Beatą Kiełkowicz, jest możliwy listownie lub na adres e-mail: dyrektor@biblioteka.zawadzkie.pl
 • Odbiorcami Państwa danych osobowych mogą być m.in. podmioty zewnętrzne przetwarzające dane w imieniu Administratora na podstawie stosownych umów powierzenia, odbiorcą danych jest również m.in. Gmina Zawadzkie, hostingodawca poczty elektronicznej, a także w określonych przypadkach ubezpieczyciel w związku z umową ubezpieczenia,
 • Państwa dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji usług świadczonych przez Administratora na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO (w celu wykonania umowy związanej z realizacją wydarzenia, najmem sal, realizacją zajęć, działaniami BiK itd.), w niektórych przypadkach na podstawie zgody na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO (zgoda), niektóre dane przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO – tzn. gdy przetwarzanie będzie niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora: dane do kontaktu,
 • Państwa dane osobowe przechowywane będą przez okres realizacji usług świadczonych przez Administratora oraz przez okres wynikający z przedawnienia roszczeń, prowadzenia księgowości czy innych uprawnień w tym zakresie (w tym przez okres ustalony na podstawie przepisów archiwalnych),
 • Posiadają Państwo:
 • prawo dostępu do danych osobowych,
 • prawo do sprostowania danych osobowych,
 • prawo do usunięcia danych osobowych,
 • prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych,
 • prawo do wniesienia sprzeciwu co do przetwarzania danych osobowych,
 • prawo do przenoszenia danych,
 • prawo do odwołania zgody na przetwarzanie danych osobowych, jeżeli takowa zgoda została wyrażona.

Powyższe uprawnienia nie są jednak bezwzględnie obowiązujące i nie będą przysługiwać w stosunku do wszystkich czynności przetwarzania Państwa danych osobowych.

 • Mają Państwo prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego: Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych,
 • Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak ich niepodanie będzie skutkować niemożliwością skorzystania z działania, zawarcia, czy realizacji danej umowy.