INFORMACJA O OCHRONIE DANYCH OSOBOWYCH DLA CZŁONKÓW SEKCJI, UCZESTNIKÓW KONKURSÓW, PRZEGLĄDÓW, FESTIWALI  I INNYCH WYDARZEŃ ORGANIZOWANYCH PRZEZ BIBLIOTEKĘ I KULTURĘ W ZAWADZKIEM

Biblioteka i Kultura w Zawadzkiem, z siedzibą w Zawadzkiem, przy ul. Dębowej 13A, jako administrator danych osobowych informuje, że Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu realizacji zadań statutowych związanych z:

a) prowadzeniem sekcji i kół zainteresowań;

b) organizacją konkursów, przeglądów, festiwali i innych wydarzeń

i będą udostępniane jedynie podmiotom uprawnionym na podstawie przepisów prawa lub umów powierzenia. Dane nie będą transferowane do państw trzecich oraz organizacji międzynarodowych. 

Dane będą przetwarzane w celach archiwalnych i statystycznych.

Podanie danych jest dobrowolne, jednakże niezbędne do:

a) uczestnictwa w prowadzonych przez Bibliotekę i Kulturę w Zawadzkiem sekcjach i kołach zainteresowań;

b) uczestnictwa w organizowanych przez Bibliotekę i Kulturę w Zawadzkiem konkursach, przeglądach, festiwalach i innych wydarzeniach.

Konsekwencją braku wyrażenia zgody na przetwarzanie danych osobowych będzie brak możliwości uczestnictwa w zajęciach, konkursach, przeglądach, festiwalach i innych wydarzeniach.

Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest zgoda osoby, której dane dotyczą. Zgoda na przetwarzanie danych osobowych może być wyrażona w formie pisemnej lub elektronicznej (mail). Od osób, które nie ukończyły 13 roku życia wymagana jest zgoda rodzica lub opiekuna prawnego. 

Dane będą przetwarzane do momentu ustania celu przetwarzania. Dane nie będą profilowane. 

Przysługuje Pani/Panu prawo do cofnięcia zgody, dostępu do danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, przenoszenia danych oraz prawie wniesienia skargi do organu nadzorczego. Wszelkie informacje związane z danymi osobowymi można uzyskać kontaktując się z Inspektorem Danych Osobowych pod nr telefonu 774623171.

 

KLAUZULA INFORMACYJNA W ZAKRESIE PRZETWARZANIA DANYCH W ZAKRESIE MONITORINGU WIZYJNEGO

1. Administratorem danych osobowych  przetwarzanych w systemie monitoringu wizyjnego jest Biblioteka i Kultura w Zawadzkiem z siedzibą przy ul. Dębowej 13A, 47-120 Zawadzkie

2. Monitoringiem wizyjnym objęto budynek Kinoteatru

3. Dane osobowe pochodzące z monitoringu wizyjnego będą przetwarzane w celu rejestrowania obrazu w budynku Kinoteatru w Zawadzkiem, aby zapewnić bezpieczeństwo, porządek publiczny oraz ochronę osób i mienia na podstawie art. 6 ust. 1 lit. e rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE – RODO oraz art. 222§ 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy.

4. Przetwarzane dane osobowe nie będą udostępniane podmiotom trzecim, mogą zostać udostępnione wyłącznie organom upoważnionym na podstawie przepisów prawa.

5. Przetwarzane dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego ani organizacji międzynarodowej.

6. Dane osobowe są rejestrowane w formie elektronicznej, tj. obrazu, przechowywane są do 7 dni. W przypadku, gdy nagranie jest lub może być dowodem w postępowaniu prowadzonym na podstawie przepisów prawa – do czasu prawomocnego zakończenia postępowania.

7. Osoba zarejestrowana przez system monitoringu ma prawo do dostępu do swoich danych osobowych, prawo do ich usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także ma prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania.

8. Osobie zarejestrowanej przez system monitoringu przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

9. Przetwarzane dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.

10. Wszelkie informacje związane z danymi osobowymi można uzyskać kontaktując się z Inspektorem Danych Osobowych pod nr telefonu 774623171.